QUY ĐỊNH TÊN GỌI THEO CỠ HẠT

 

 

 

 

 

THƯ TRẢ LỜI BỘ XÂY DỰNG 

Ngày 23/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH XDCB Rạng Đông về việc áp dụng định mức rải thảm bê tông nhựa C12,5; C19 và loại thiết bị bơm trong định mức đổ bê tông bằng bơm.

Theo đó, căn cứ vào cỡ hạt lớn nhất danh định trong quy định về việc phân loại bê tông nhựa và nội dung thành phần cấp phối các cỡ hạt của hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng tại khoản 2.1.1 tiêu chuẩn ngành TCN 249-98 có hiệu lực từ ngày 15/9/1998 và quy định hiện hành tại khoản 4.1.2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011, thì bê tông nhựa BTNC 9,5 tương ứng với bê tông nhựa chặt hạt nhỏ C10, bê tông nhựa BTNC 12,5 tương ứng bê tông nhựa chặt hạt nhỏ C15, bê tông nhựa BTNC 19 tương ứng với bê tông nhựa chặt hạt trung C20. Do vậy đối với nội dung hỏi tại văn bản số 102.CV/KH.XDCB-RĐ, thì việc áp dụng hao phí định mức bê tông nhựa của công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn (mã hiệu AD.23230) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng cho bê tông nhựa BTNC C12,5 và hao phí định mức bê tông nhựa của công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung (mã hiệu AD.23220) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP cho bê tông nhựa BTNC C19 là phù hợp.

Việc xác định hao phí máy bơm cho công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông tự hành (mã hiệu AF.30000) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Theo đó, việc áp dụng hao phí của xe bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h để áp dụng cho loại máy bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h  của mã định mức AF.30000 là phù hợp

NỘI DUNG THƯ

BỘ XÂY DỰNG

 

Số: 14/BXD-KTXD

V/v áp dụng định mức rải thảm bê tông nhựa C12,5, C19 và loại thiết bị bơm trong định mức đổ bể tông bằng bơm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  23  tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH XDCB Rạng Đông

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 102.CV/KH.XDCB-RĐ ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH XDCB Rạng Đông về việc áp dụng định mức rải thảm bê tông nhựa C12,5; C19 và loại thiết bị bơm trong định mức đổ bê tông bằng bơm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ vào cỡ hạt lớn nhất danh định trong quy định về việc phân loại bê tông nhựa và nội dung thành phần cấp phối các cỡ hạt của hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng tại khoản 2.1.1 tiêu chuẩn ngành TCN 249-98 có hiệu lực từ ngày 15/9/1998 và quy định hiện hành tại khoản 4.1.2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011, thì bê tông nhựa BTNC 9,5 tương ứng với bê tông nhựa chặt hạt nhỏ C10, bê tông nhựa BTNC 12,5 tương ứng bê tông nhựa chặt hạt nhỏ C15, bê tông nhựa BTNC 19 tương ứng với bê tông nhựa chặt hạt trung C20. Do vậy đối với nội dung hỏi tại văn bản số 102.CV/KH.XDCB-RĐ, thì việc áp dụng hao phí định mức bê tông nhựa của công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn (mã hiệu AD.23230) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXDVP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng cho bê tông nhựa BTNC C12,5 và hao phí định mức bê tông nhựa của công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung (mã hiệu AD.23220) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP cho bê tông nhựa BTNC C19 là phù hợp.
  2. Việc xác định hao phí máy bơm cho công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông tự hành (mã hiệu AF.30000) trong tập định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Theo đó, việc áp dụng hao phí của xe bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h để áp dụng cho loại máy bơm bê tông tự hành năng suất 50 m3/h của mã định mức AF.30000 là phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH XDCB Rạng Đông tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

    TL. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận :   VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
– Như trên;

– Lưu: VT, KTXD(L6).

   

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

    Phạm Văn Khánh